-- Onderhoud je lichaam goed, het is het enige dat je krijgt --

Privacy Policy

SuuSport, sport- en ontspanningsmassage (hierna SuuSport massage) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

SuuSport massage houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SuuSport massage zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy of in algemenere zin vragen hierover heeft, of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

SuuSport massage kan de volgende persoonsgegevens van cliënten vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Medische gegevens.

De bovengenoemde persoonsgegevens worden door SuuSport massage voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Communicatie over de uitnodiging(en) en/of opdracht;
 • Het gevolg geven aan de opdracht;
 • Administratie

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht.

De persoonsgegevens van cliënten worden door SuuSport massage opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doeleinden voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst;
 • in de financiële administratie tot maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

SuuSport massage kan de volgende gegevens van geïnteresseerden vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres. 

De bovengenoemde persoonsgegevens worden door SuuSport massage voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Informatieverstrekking via gericht contact.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • contactformulier op website;
 • mondelinge toestemming.

De persoonsgegevens geïnteresseerden worden door SuuSport massage opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doeleinden voor de periode:

 • dat men gezien wordt als geïnteresseerde.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

SuuSport massage heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat SuuSport massage voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.

 

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten:

 • recht op inzage en een afschrift van uw gegevens;
 • recht op rectificatie, aanvulling en verwijdering van uw gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan.
 • U heeft het recht uw eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door SuuSport massage, weer in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u hierover direct met ons in contact te treden. Ons uitgangspunt is om de klacht in goed overleg op te lossen. Mochten we er onverhoopt samen met u niet uitkomen dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Bewaartermijn

SuuSport massage bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze is vertrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

SuuSport massage heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, te weten:

 • Binnen SuuSport massage geldt een geheimhoudingsplicht;
 • SuuSport massage hanteert gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op gebruikte systemen;
 • SuuSport massage zorgt voor encryptie van persoonsgegevens als daar noodzaak toe is;
 • Suusport massage maakt back-up van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • SuuSport massage test en evalueert periodiek de beveiligingsmaatregelen;
 • Binnen SuuSport massage is men zich bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Websitebezoek

SuuSport massage heeft ook een website: https://www.suusport.nl

Bij uw bezoek aan deze website worden geen cookies gebruikt om uw internetgedrag te herleiden of op te slaan. De website draait onder een beveiligde verbinding (SSL). Dit betekent dat u een slotje in de adresbalk van uw browser moet zien en het adres begint met "https".